Od danas obavezan e – Turista

Od danas (01. oktobra 2020. godine) počinje primena centralnog informacionog sistema u turizmu (E-TURISTA), pa tako sve propisane evidencije ugostitelji isključivo i jedino mogu da vode u sistemu e-turista. To znači da su svi ugostitelji dužni da i domaće i strane goste evidentiraju isključivo i jedino putem centralnog informacionog sistema (e-turista).

Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba – da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Knjigu evidencije gostiju koja je do 01. oktobra bila način evidentiranja gostiju i evidenciju izdatih računa ugostitelj je dužan da čuva još dve godine.

Ugostitelj se na centralni informacioni sistem (e-turista) prijavljuje tako što u veb pretraživaču unese sledeću adresu portala: www.eturista.gov.rs i klikom na dugme „Prijava na sistem“ unese pristupne podatke (korisničko ime i lozinku).

Ugostitelji koji su kategorizaciju izvršili kod Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija pristupne podatke za centralni informacioni sistem (korisničko ime i lozinku) dobili su od Ministarstva nadležnog za poslove turizma kod kog su i evidentirani.

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima i u ugostiteljskim objektima za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo pristupne podatke za centralni informacioni sistem (korisničko ime i lozinku) dobili su od jedinice lokalne samouprave kod koje su i evidentirani.

Nepostupanje po ovom pravilniku zaprećena je novčana kazna od 50.000 do 100.000 dinara.

Autor LZS

U nastavku je Pravilnik

На основу члана 16. став 1. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19),

Mинистар трговине, туризма и телекомуникација, уз сагласност министра унутрашњих послова, доноси

ПРАВИЛНИК

о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података

“Службени гласник РС”, број 87 од 19. јуна 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописујe се начин уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система као и његова садржина и врста података.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) ЈЛС је јединица локалне самоуправе;

2) кориснички налог je корисничко име и лозинка на основу којих се врши аутентификација, односно провера идентитета и ауторизација за приступ централнoм информационoм систему;

3) ЛТО је туристичка организација јединице локалне самоуправе, као и постојећа јавна служба или привредно друштво, односно правно лице које је основано за обављање делатности у области туризма;

4) Министарство је министарство надлежно за послове туризма и угоститељства;

5) МУП је министарство надлежно за унутрашње послове – организациона јединица која обавља послове контроле кретања и боравка странаца;

6) овлашћени инспектор је инспектор преко кога ЈЛС врши инспекцијски надзор над применом закона којим се уређује угоститељство, у складу са законом;

7) орган за пореску администрацију је орган ЈЛС, који обавља послове утврђивања, контролe и наплатe јавних прихода и врши обрачун, контролу и наплату годишњег износа боравишне таксе угоститељу, који као физичко лице обавља угоститељску делатност;

8) орган за финансије је орган ЈЛС, који обавља послове контроле и наплате јавних прихода од боравишне таксе, која је уплаћена од стране привредног друштва, другог правног лица или предузетника, који обавља угоститељску делатност;

9) пореска управа је орган који обавља послове обрачуна, контроле и наплате годишњег износа пореза угоститељу који као физичко лице обавља угоститељску делатност, у складу са законом;

10) РЗС је Републички завод за статистику;

11) ТОС је Туристичка организација Србије;

12) туристички инспектор је инспектор преко кога Министарство врши инспекцијски надзор над применом закона којим се уређује угоститељство, у складу са законом;

13) угоститељ је привредно друштво, друго правно лице, предузетник и физичко лице које обавља угоститељску делатност под условима прописаним законом којим се уређује угоститељство;

14) централни информациони систем у области угоститељства и туризма (Е-туриста) је јединствен и централизован електронски информациони систем, који садржи све релевантне податке о пружаоцима услуге смештаја и објектима за смештај, преко кога се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли из обављања угоститељске, наутичке и ловнотуристичке, односно туристичке делатности или услуга у туризму (у даљем тексту: ЦИС).

Члан 3.

ЦИС се функционално организује по следећим тематским целинама:

1) евиденција угоститеља;

2) евиденција угоститељских објеката за смештај;

3) подаци о корисницима услуге смештаја;

4) категоризација угоститељских објеката за смештај;

5) боравишна такса;

6) извештаји и аналитика.

Евиденцију угоститеља из става 1. тачка 1) овог члана чине основни, адресни и контакт подаци седишта, огранка, односно издвојеног места угоститеља, као и основни подаци и контакт подаци одговорног лица, а могу се уносити и подаци о заступнику, као и други релевантни подаци.

Евиденцију угоститељских објеката за смештај из става 1. тачка 2) овог члана чине подаци o угоститељскoм објекту, и то о: врсти угоститељскoг објекта; адреси и контакту; просторној целини на којој се угоститељски објекат налази; додатним садржајима; структури смештајних јединица, као и други релевантни подаци.

Подаци о корисницима услуге смештаја из става 1. тачка 3) овог члана садрже:

1) за домаће држављане: име и презиме; дан, месец и годину рођења, адресу становања, врсту пружене услуге, податке о смештајној јединици, датум и час доласка и одласка, начин и разлог доласка, као и друге релевантне податке;

2) за стране држављане: име и презиме; дан, месец и годину рођења, држављанство, врсту, број и датум издавања стране путне исправе, датум и место уласка у Републику Србију, датум до ког је одобрен боравак у Републици Србији, врсту пружене услуге, податке о смештајној јединици, датум и час доласка и одласка, начин и разлог доласка, као и друге релевантне податке.

За корисника услуге смештаја из става 4. тачка 2) овог члана ЦИС генерише потврду о боравку, која се оверава од стране угоститеља и корисника услуге.

За корисника услуге смештаја из става 4. тачка 1) овог члана, на његов захтев, ЦИС генерише потврду о боравку, која се оверава од стране угоститеља и корисника услуге.

Извештавање и аналитика из става 1. тачка 6) овог члана обухвата активности које се односе на генерисање извештаја о угоститељима, угоститељским објектима, категоризацији угоститељских објеката за смештај, туристичком промету и његовој структури, смештајним капацитетима угоститељских објеката, корисницима услуге смештаја, боравишној такси и др.

Члан 4.

Преко ЦИС-а се уносе подаци из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника за категорисане угоститељске објекте, врсте хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, ловачка вила и марина.

Преко ЦИС-а се уносе подаци из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника за здравствене установе које пружају услуге својим корисницима у објектима у којима се организује боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације и које пружају услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака трећим лицима, на начин прописан законом којим се уређује угоститељство.

Члан 5.

Преко ЦИС-а се уносе подаци из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника за категорисане угоститељске објекте за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, за ЈЛС на чијој територији се објекат налази.

За објекте из става 1. овог члана, у којима угоститељску делатност обавља физичко лице, уносе се подаци о броју индивидуалних лежаја, односно камп парцела, до максималних капацитета, прописаних законом којим се уређује угоститељство.

Преко ЦИС-а се уносе подаци из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма и некатегорисани објекат за смештај ловног туризма, за ЈЛС на чијој територији се објекат налази.

Објекти из става 3. овог члана су угоститељски објекти врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп; некатегорисани угоститељски објекти за смештај наутичког туризма; некатегорисани објекти за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за пружање услуга смештаја у складу са законом којим се уређује угоститељство.

Члан 6.

Податке из члана 3. став 4. овог правилника угоститељ уноси преко ЦИС-а.

Подаци из члана 3. став 4. овог правилника уносе се ажурно, уредно и тачно, непосредно по пријему, односно одјави корисника услуга.

Изузетно од става 2. овог члана, ако угоститељ поседује сопствени софтвер за унос података о корисницима услуге смештаја, који је повезан са ЦИС-ом, унос података из члана 3. став 4. овог правилника врши се два пута дневно у интервалима од 10 до 14 часова и од 22 до 02 часа.

Члан 7.

Захтев за категоризацију угоститељских објеката из члана 4. став 1. и члана 5. став 1. овог правилника подноси се преко ЦИС-а као скениран документ, потписан од стране угоститеља.

Уз захтев из става 1. овог члана преко ЦИС-а се као скениран документ прилаже доказ о уплатама републичких административних такси, као и друга прописана документација, која чини саставни део захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се изјава о испуњености минимално-техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај, изјава о испуњености стандарда за категорију, изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова, као и документ са бројем и структуром смештајних јединица.

Изјаве и документ из става 3. овог члана попуњавају се директним уносом података у ЦИС и чине саставни део захтева.

Члан 8.

На основу података о дужини боравка корисника услуга смештаја, о праву на умањење или ослобађање од плаћања боравишне таксе, преко ЦИС-а се врши укупан обрачун задужења боравишне таксе сваког првог у месецу за претходни месец.

Потврђивање извршене уплате обрачунатог задужења боравишне таксе из става 1. овог члана врши се преко ЦИС-а.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обрачун и потврђивање извршене уплате боравишне таксе не врши се за угоститеља који као физичко лице пружа услуге смештаја у објектима врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство.

Висина боравишне таксе утврђена одлуком ЈЛС, за границе територије ЈЛС, уноси се у ЦИС.

Висина боравишне таксе из става 4. овог члана уноси се у зависности од категорије туристичког места или у различитој висини по деловима ЈЛС, у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.

Члан 9.

Министарство има приступ свим функционалностима ЦИС-а и унетим подацима из члана 3. овог правилника.

Приступ свим функционалностима ЦИС-а и подацима из става 1. овог члана има једно или више лица (у даљем тексту: администратор система), које овласти министар надлежан за послове туризма.

Приступ функционалностима ЦИС-а и унетим подацима у делу евиденције угоститеља и угоститељских објеката, категоризације угоститељских објеката, боравишне таксе, као и приступ у делу извештавања и аналитике, има запослено лице у Министарству, на основу додељеног корисничког налога.

Лице из става 3. овог члана нема приступ подацима корисника услуга смештаја, који се односе на податке о личности.

Приступ подацима корисника услуга смештаја за домаће и стране држављане, који се односе на податке о личности има администратор система.

Администратор система додељује кориснички налог ЈЛС-у, угоститељу који обавља угоститељску делатност у објектима из члана 4. ст. 1. и 2. овог правилника, као и МУП-у, РЗС-у, органу за пореску администрацију, ТОС-у, туристичкој организацији аутономне покрајине, туристичкој организацији регије, ЛТО, пореској управи, туристичком инспектору, овлашћеном инспектору и органу за финансије.

Администратор система води евиденцију о додељеним или измењеним корисничким налозима из става 7. овог члана.

Члан 10.

ЈЛС има приступ функционалностима ЦИС-а и унетим подацима у делу евиденције угоститеља и угоститељских објеката, категоризације угоститељских објеката, боравишне таксе, као и у делу извештавања и аналитике.

Приступ функционалностима ЦИС-а и подацима из става 1. овог члана ЈЛС остварује само за угоститеље и угоститељске објекте који се налазе на њеној територији.

Приступ функционалностима ЦИС-а и подацима из става 1. овог члана у делу категоризације угоститељских објеката ЈЛС остварује само за угоститељске објекте из члана 5. став 1. овог правилника.

Изузетно од става 2. овог члана ЈЛС има увид у податке ЦИС-а у делу провере капацитета индивидуалних лежајева и камп парцела, угоститеља, који као физичко лице обавља угоститељску делатност на територији целе Републике Србије.

Приступ функционалностима ЦИС-а и подацима из става 1. овог члана има једно или више лица у ЈЛС на основу додељеног корисничког налога.

Лице из става 5. овог члана нема приступ подацима корисника услуга смештаја, који се односе на податке о личности.

Лице из става 5. овог члана додељује кориснички налог угоститељу.

ЈЛС води евиденцију о додељеним или измењеним корисничким налозима из става 7. овог члана.

Члан 11.

Угоститељ има приступ функционалностима ЦИС-а у делу категоризације угоститељских објеката, уноса података о корисницима услуге смештаја и обрачунатог задужења боравишне таксе, као и приступ подацима о угоститељском објекту у коме пружа услуге смештаја.

Угоститељ остварује приступ преко додељеног корисничког налога.

Након добијања корисничког налога угоститељ може овластити једно или више лица за приступ систему за унос података о корисницима услуге смештаја, као и подношења захтева за категоризацију, додељивањем података неопходних за приступ.

Приступ функционалностима ЦИС-а за подношење захтева за категоризацију угоститељских објеката има и привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице, које није угоститељ.

Лице из става 4. овог члана приступ остварује привременим корисничким налогом, додељеним од стране администратора система, односно лица из члана 10. став 5. овог правилника.

Члан 12.

МУП има приступ подацима из ЦИС-а о кориснику услуге смештаја који је страни држављанин.

Након уношења података из члана 3. став 4. тачка 2), МУП-у се аутоматски путем интерфејса достављају подаци о страним држављанима, корисницима услуге смештаја.

Члан 13.

РЗС има приступ функционалностима ЦИС-а у делу извештавања и аналитике, који се односе на угоститеље, угоститељске објекте, смештајне капацитете, туристички промет и његову структуру, као и на кориснике услуге смештаја.

Приступ функционалностима ЦИС-а из става 1. овог члана РЗС остварује путем интерфејса.

РЗС нема приступ подацима корисника услуга смештаја, који се односе на податке о личности.

Члан 14.

Орган за пореску администрацију има приступ ЦИС-у у делу података о угоститељу и угоститељском објекту, са капацитетима индивидуалних лежајева и камп парцела, у ком угоститељ као физичко лице обавља угоститељску делатност.

Орган за пореску администрацију има приступ подацима из става 1. овог члана, који се односе на обрачун, контроле и наплате годишњег износа боравишне таксе за физичко лице, које обавља угоститељску делатност.

Приступ подацима из става 1. овог члана орган за пореску администрацију остварује путем интерфејса.

Члан 15.

Пореска управа има приступ ЦИС-у у делу података о угоститељу и угоститељском објекту, са капацитетима индивидуалних лежајева и камп парцела, у којима угоститељ као физичко лице обавља угоститељску делатност.

Пореска управа има приступ подацима из става 1. овог члана, који се односе на обрачун, контролу и наплату годишњег износа пореза за физичко лице, које обавља угоститељску делатност.

Члан 16.

ТОС има приступ функционалностима ЦИС-а у делу извештавања и аналитике, који се односи на извештаје о туристичком промету и његовој структури, за територију Републике Србије.

Туристичка организација аутономне покрајине има приступ функционалностима ЦИС-а у делу извештавања и аналитике, који се односи на извештаје о туристичком промету и његовој структури, за територију аутономне покрајине.

Туристичка организација регије има приступ функционалностима ЦИС-а у делу извештавања и аналитике, који се односи на извештаје о туристичком промету и његовој структури, за територију регије за коју је основана.

ЛТО има приступ функционалностима ЦИС-а у делу извештавања и аналитике који се односи на извештаје о туристичком промету и његовој структури, за територију ЈЛС.

Субјекти из ст. 1–4. овог члана немају приступ подацима корисника услуга смештаја, који се односе на податке о личности.

Члан 17.

Туристички инспектор има приступ функционалностима ЦИС-а и унетим подацима у делу евиденције угоститеља и угоститељских објеката, категоризације угоститељских објеката из члана 4. став 1. овог правилника, као и у делу извештавања и аналитике.

Приступ функционалностима ЦИС-а и подацима из става 1. овог члана, туристички инспектор остварује за све угоститеље и угоститељске објекте који се налазе на територији Републике Србије.

Овлашћени инспектор има приступ функционалностима ЦИС-а и унетим подацима у делу евиденције угоститеља и угоститељских објеката, као и приступ у делу извештавања и аналитике.

Приступ функционалностима ЦИС-а и подацима из става 3. овог члана, овлашћени инспектор остварује само за угоститеље и угоститељске објекте који се налазе на територији једне или више ЈЛС на којима је овлашћен да врши надзор, у складу са законом.

Лица из ст. 1. и 3. овог члана немају приступ подацима корисника услуга смештаја, који се односе на податке о личности.

Члан 18.

Орган за финансијe има приступ ЦИС-у делу података о боравишној такси, која је уплаћена од стране привредног друштва, другог правног лица или предузетника, који обавља угоститељску делатност.

Приступ подацима из става 1. овог члана орган за финансијe остварује у делу обрачуна, контроле и наплате боравишне таксе, која је уплаћена од стране привредног друштва, другог правног лица или предузетника, који обавља угоститељску делатност.

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај („Службени гласник РС”, број 96/09), Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности („Службени гласник РС”, број 96/09), Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 96/09) и Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај („Службени гласник РСˮ, број 90/19), осим одредаба чл. 2. и 3, члана 5. ст. 2. и 4, члана 6. став 3. и члана 7. и Прилога 5, који је одштампан уз тај правилник и чини његов саставни део.

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2020. године, осим одредаба члана 9. ст. 6. и 7. и члана 10. ст. 7. и 8, које се примењују од 1. септембра 2020. године.

Број 110-00-44/2020-08

У Београду, 15. јуна 2020. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

1 thought on “Od danas obavezan e – Turista”

  1. Sta je svrha cisa uslovljavljanja na uzimanje jmbg brojeva iako zakon i pravilnik ne propisuju taj cin!?

    Reply

Leave a Comment