Obaveštenje o stupanju na snagu Izmena i dopuna pravilnika kojima se bliže uređuje rangiranje licence, visina garancije putovanja i depozita

Budući da su posledice pandemije COVID 19 otežala poslovanje turističkih agencija što se odrazilo na procenu rizika i visinu troškova u postupku izdavanja garancija putovanja, pristupilo se izmeni postojeće regulative u smeru sagledavanja realnih okolnosti nastalih kao posledica pandemije COVID 19.

Dana 13. novembra 2020. godine u Službenom glasniku RS broj 137/2020 objavljeni su:

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
Navedeni pravilnici su 14. novembra 2020. godine stupili na pravnu snagu.

Licenca se rangira u različite kategorije u zavisnosti od broja putnika, za koje su, od strane organizatora putovanja, prodata organizovana turistička putovanja prethodnih 12 meseci, računajući od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence.

U broj putnika uračunava se broj putnika iz prodatih turističkih putovanja, bez obzira da li su ista realizovana ili ne, kao i da li je za ista izdata ponuda za korišćenje zamenskog putovanja ili je ugovoreno zamensko putovanje.

Кljučne novine su uvođenje dve niže kategorije licence A10 i A15, sa nižim limitom pokrića garancija putovanja i to:

licenca kategorije A 10 do 300 putnika, sa limitom pokrića od 50.000 eura;
licenca kategorije A 15 od 301 do 600 putnika, sa limitom pokrića od 100.000 eura;
licenca kategorije A 20 od 601 do 1000 putnika, sa limitom pokrića od 200.000 eura;
licenca kategorije A 25 od 1001 do 5000 putnika, sa limitom pokrića od 250.000 eura;
licenca kategorije A 35 od 5001 do 10000 putnika, sa limitom pokrića od 350.000 eura;
licenca kategorije A 40 preko 10000 putnika, sa limitom pokrića od 400.000 eura;
Takođe, izašlo se u susret zahtevima turističkih agencija i znatno je smanjen iznos depozita, koji je turistička agencija dužna da poseduje na računu poslednjeg dana tekućeg meseca:

300 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 10;
500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 15;
1000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 20;
1500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 25;
2500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 35;
3500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 40.
Novim pravilnicima se daje mogućnost agencijama da promene licencu na nižu kategoriju, sa znatno nižim limitom pokrića, na koji način, u većem broju, mogu da zaključe ugovor o garanciji putovanja sa osiguravačima ili da obezbede bankarsku garanciju.

https://mtt.gov.rs/download/Obavestenje(22).pdf

Izvor: Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacije

Leave a Comment