Borba protiv širenja suvog i neplodnog zemljišta

Ministarstvo zaštite životne sredine počelo je sa izradom Nacrta nacionalnog akcionog programa (NAP) za borbu protiv (dezertifikacije) širenja suvog i neplodnog zemljišta i posledica suša na teritoriji Srbije.

Cilj je da se jasno odredi šta sve doprinose tom problemu u našoj zemlji a zatim utvrde praktične mere neophodne za borbu protiv širenja neplodnog tla i posledica suše, objavilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine na svom sajtu.

Odredbama Zakona o potvrđivanju Кonvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi („Službeni glasnik RSˮ – međunarodni ugovori, broj 102/07), utvrđeno je da su Strane Кonvencije dužne da pripreme nacionalne akcione programe. Cilj ovih programa je da identifikuju činioce koji doprinose dezertifikaciji i praktične mere neophodne za borbu protiv dezertifikacije i ublažavanja posledica suše, kao i da odrede odgovarajuće uloge vlade, lokalnih zajednica i korisnika zemljišta i raspoložive potrebne resurse.

Za potrebe izrade Nacrta NAP-a, Ministarstvo zaštite životne sredine je obrazovalo Radnu grupu za izradu Nacionalnog akcionog programa za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta prema Кonvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi (UNCCD). Radnu grupu čine predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija, naučnih i stručnih institucija i organizacija civilnog društva, koji će obezbediti relevantne informacije i podatke iz delokruga nadležnosti institucija koje predstavljaju, što će stručno doprineti samom procesu izrade Nacrta NAP-a.

Izvor: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Leave a Comment